7up for Peace

Beitrag zur Friddensstrooss. Bauschelt, beim Kierfecht: “7up for Peace”, Skulptur aus Holz (Eech), Héicht 1,46 – 2,41 m, 2007